ΠΕ 1.82

Υποψήφιος Διδάκτορας: Σκούρα Αγγελική

Τίτλος: «Σύστημα εξόρυξης δεδομένων από τοπολογίες δένδρων και πλεγμάτων αναπαριστώμενων σε ιατρικές εικόνες»

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Μεγαλοοικονόμου Βασίλειος

Διάρκεια Υλοποίησης: 01/09/2010 έως 31/08/2013

Περιγραφή:

Στο ανθρώπινο σώμα απαντώνται αρκετά όργανα με τοπολογία δένδρου ή πλέγματος. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν το αγγειακό δίκτυο, το βρογχικό δένδρο, το νευρικό σύστημα και το γαλακτοφόρο δίκτυο των μαστών. Οι δομές αυτές οπτικοποιούνται με μεθόδους υψηλής πιστότητας απεικόνισης παράγοντας αντίστοιχες δισδιάστατες ή τρισδιάστατες ιατρικές εικόνες.

Η βασική επιδίωξη της έρευνά μας είναι η ανάπτυξη νέων τεχνικών εξαγωγής των δομών ενδιαφέροντος από τις ιατρικές εικόνες και η ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων για την εξόρυξη των παραμέτρων που μοντελοποιούν και χαρακτηρίζουν μοναδικά τις τοπολογιών δένδρων και πλεγμάτων. Επίσης, στοχεύουμε στην κατασκευή εργαλείων τα οποία επιτρέπουν τη δημιουργία και τον έλεγχο κλινικών υποθέσεων βασιζόμενα στην ποσοτικοποίηση των εξορυσσόμενων χαρακτηριστικών. Η ανάλυση των εν λόγω τοπολογιών έχει απώτερο στόχο την εύρεση νέων συσχετίσεων μεταξύ μορφολογίας και λειτουργικότητας των μελετώμενων οργάνων με κύρια εφαρμογή τη διάκριση μεταξύ φυσιολογικών και παθολογικών καταστάσεων.

Στο επιστημονικό πεδίο της ιατρικής, μια τόσο ολοκληρωμένη προσέγγιση επεκτείνει την υπάρχουσα γνώση για τη σχέση μεταξύ μορφολογίας, λειτουργίας και παθολογίας των οργάνων του ανθρωπίνου σώματος τα οποία εμφανίζουν τις μελετώμενες. Επιπρόσθετα, οι προτεινόμενες μεθοδολογίες μπορούν να εφαρμοστούν και σε εικόνες μη ιατρικών πεδίων για την ανακάλυψη συσχετίσεων μεταξύ μορφολογικών χαρακτηριστικών και ιδιοτήτων αντικειμένων δενδρικής δομής ή μορφής πλέγματος.

Επικοινωνία:
email: skoura@ceid.upatras.gr