ΠΕ 1.72

Υποψήφιος Διδάκτορας: Ευθυμιοπούλου Μαρία

Τίτλος: «Κατανεμημένη βελτιστοποίηση πολλών μεταβλητών για P2P αρχιτεκτονικές δικτυακών συστημάτων »

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Κουφοπαύλου Οδυσσέας

Τμήμα:Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών

Διάρκεια Υλοποίησης: 01/09/2010 έως 31/08/2013

Περιγραφή:
Σκοπός είναι η δημιουργία ενός συστήματος διαμοιρασμού βίντεο κατόπιν ζήτησης, με υψηλό βαθμό χρήσης πόρων και σταθερότητα, βασισμένο σε διομότιμη αρχιτεκτονική. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, απαιτείται κλιμακούμενη παρακολούθηση και έλεγχος των πόρων κάθε καναλιού του συστήματος με σκοπό την στατιστική πολύπλεξη των πόρων αυτών. Τα βασικά ερωτήματα που ανακύπτουν συνοψίζονται στα εξής: α) δημιουργία μιας κατανεμημένης και κλιμακούμενης αρχιτεκτονικής όπου δυναμικά και με βέλτιστο τρόπο θα αξιοποιείται το διαθέσιμο εύρος ζώνης των συμμετεχόντων κόμβων του συστήματος, β) ρόλος παρόχου ώστε να εγγυάται στο χρήστη ποιότητα υπηρεσιών διαθέτοντας το ελάχιστο δυνατό εύρος ζώνης και επεξεργαστικό κόστος.

Επικοινωνία:
email: mefthymiop@ece.upatras.gr