Γεωτεχνικές επιστήμες, ενεργειακές, περιβαλλοντικές και διαστημικές επιστήμες

1.«Εκτίμηση περιβαλλοντικών γεωχημικών συνθηκών της περιοχής του λιμένα Πατρών»

2.«Διαχείριση περιβαλλοντικής πληροφορίας λεκανών απορροής ποταμών και λήψη αποφάσεων – εφαρμογή στον Αλφειό ποταμό»

3.«Αναζήτηση αξιονίων μέσα από αστροφυσικές παρατηρήσεις»

4.«Παρασκευή προϊόντων κρέατος με νέες τεχνολογίες»

5.«Πειραματική μελέτη του υδροθερμικού μετασχηματισμού φυσικών και διογκωμένων περλιτών της νήσου μήλου σε χαμηλές συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας»

6.«Ολοκληρωμένη διαχείριση αγροκτηνοτροφικών αποβλήτων και φυτικής βιομάζας»

7.«Αξιοποίηση του οργανικού κλάσματος των αστικών στερεών αποβλήτων για παραγωγή βιοκαυσίμων»

8.«Η επίδραση του περιβάλλοντος στην ανάπτυξη του σκελετού του είδους DANIO RERIO (ZEBRAFISH) και ο προσδιορισμός πιθανών μοριακών δεικτών για την εκτίμηση των πιθανών οντογενετικών αποκλίσεων»

9.«Παραγωγή βιοντίζελ από απόβλητα της βιομηχανίας τροφίμων»

10.«Μονοκυτταρική πρωτεϊνη, εδώδιμοι μύκητες και πρόσθετα τροφίμων από βιοτεχνολογική αξιοποίηση μεικτών αγροτο-βιομηχανικών αποβλήτων της βιομηχανίας τροφίμων»

11.«Μελέτη της φωτοηλεκτροχημικής παραγωγής υδρογόνου και ηλεκτρικής ενέργειας με υβριδικές ανόργανες-οργανικές διατάξεις»

12.«Ενόργανη παρακολούθηση και εκτίμηση απόκρισης σεισμικά μονωμένων γεφυρών με αριθμητικά κυματίδια (WAVELETS)»

13.«Περιβαλλοντικά ελεγχόμενη οντογενετική και φαινοτυπική πλαστικότητα του ZEBRAFISH, DANIO RERIO (HAMILTON 1822)»

14.«Αδρανοποίηση και μεταφορά βιοκολλοειδών σε πορώδη μέσα»