Σεμινάρια 2012

Ο ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών διοργάνωσε Σεμινάρια στα πλαίσια της πράξης «Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας – ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ, Πανεπιστημίου Πατρών» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ).

Τα σεμινάρια πραγματοποιήθηκαν κατα το διάστημα 29-31/10/2012 και 5-7/11/2012 στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

Τα Σεμινάρια παρακολούθησαν οι Υποψήφιοι Διδάκτορες, υπότροφοι της πράξης ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ καθώς και μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας.

Γενικός σκοπός του σεμιναρίου είναι η ενημέρωση των Υποψηφίων Διδακτόρων στα εξής θέματα:

- Πηγές χρηματοδότησης της έρευνας
- Σύνταξη πρότασης για FP7
- Συγγραφή επιστημονικών εργασιών
- Ζητήματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας
- Αξιοποίηση - προώθηση πατέντας

Στην παρούσα ενότητα μπορείτε να βρείτε το υλικό των σεμιναρίεων και αναλυτική περιγραφή της κάθε μέρας.