Ηράκλειτος ΙΙ

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση» αποτελεί ένα από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ), μέσω του οποίου χρηματοδοτούνται δράσεις για την αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και της έρευνας, οι οποίες πρέπει:

1. να έχουν χαρακτήρα καινοτόμο,
2. να στηρίζουν την εισαγωγή νέων θεσμών ή την αναβάθμιση παλαιότερων,
3. να συμβάλουν στην εξάλειψη κοινωνικών ανισοτήτων
4. να έχουν μετρήσιμο αποτέλεσμα στην προαγωγή του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας

και γενικότερα να έχουν σημαντικό αναπτυξιακό αποτέλεσμα.

Στους στρατηγικούς στόχους του προγράμματος περιλαμβάνεται η υλοποίηση δράσεων, όπως ο Ηράκλειτος, για την ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου μέσω α) της προώθησης της έρευνας και της καινοτομίας και β) της ποιοτικής αναβάθμισης και του στοχευμένου θεματικού προσανατολισμού των μεταπτυχιακών σπουδών στα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης, αυτοτελώς ή σε συνεργασία με ερευνητικά κέντρα και άλλους ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς, προκειμένου να ενισχυθούν περαιτέρω οι δεξιότητες του ερευνητικού δυναμικού, σύμφωνα με τις προοπτικές της επιστήμης και της ανάγκες του παραγωγικού τομέα.

Ειδικότερα, οι δράσεις αυτές στοχεύουν στην:

  • Ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας, μέσω προγραμμάτων βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας και της προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό.
  • Αναβάθμιση του επιπέδου μεταπτυχιακών σπουδών, ώστε να συμβάλουν στην παραγωγή και τη διάχυση νέας γνώσης, με έμφαση στις θετικές επιστήμες και τις ΤΠΕ.

Η δράση "Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας" του προγράμματος Ηράκλειτος ΙΙ αφορά 94 δικαιούχους - υποψήφιους διδάκτορες του Πανεπιστημίου Πατρών, οι προτάσεις των οποίων εγκρίθηκαν μετά από αξιολόγηση και λαμβάνουν χρηματοδότηση.

Μέσω της παρούσας ιστοσελίδας μπορείτε να ενημερωθείτε για την εξέλιξη κάθε μίας διδακτορικής διατριβής ή των διδακτορικών διατριβών ανά θεματική περιοχή.