ΠΕ 1.68

Υποψήφιος Διδάκτορας: Τσουκλέρη Γεωργία

Τίτλος: «Μηχανικη και φασματοσκοπική μελέτη ενισχυτικών μέσων και πολυμερικών σύνθετων υλικών με βάση τον άνθρακα»

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Γαλιώτης Κωνσταντίνος

Τμήμα:Φυσικής

Διάρκεια Υλοποίησης: 01/09/2010 έως 31/08/2013

Περιγραφή:
Η μελέτη της μηχανικής συμπεριφοράς του γραφενίου, ενός απομονωμένου γραφιτικού επιπέδου (sp2 υβριδισμό), έχει παρουσιάσει έντονη κινητικότητα τα τελευταία χρόνια. Όπως είναι ήδη γνωστό το γραφένιο είναι πλέον η κύρια δομική μονάδα όλων των μέχρι τώρα γνωστών γραφιτκών υλικών. Αντικείμενα της παρούσας εργασίας είναι η απομόνωση του γραφενίου από ένα γραφιτικό κρύσταλλο και η ενσωμάτωσή του σε πολυμερικά δοκίμια για την πραγματοποίηση πειραμάτων εφελκυσμού και θλίψης κατά την διάρκεια των οποίων θα γίνεται λήψη φασμάτων Raman. Παρόμοιες μετρήσεις έχουν πραγματοποιηθεί σε επίπεδα γραφίτη καθώς και σε πρότυπα σύνθετα υλικά α) γραφενίου και β) πολυστρωματικών φύλλων γραφενίου - πολυμερικής μήτρας. Η in situ φασματοσκοπική μελέτη της μεταβολής των χαρακτηριστικών κορυφών (1360cm-1, 1580cm-1 και 2700cm-1) έχει ως στόχο την καταγραφή του τρόπου μεταφοράς της παραμόρφωσης στο γραφένιο (μέχρι 1% και >1%, καταγραφή της συμπεριφοράς του δεσμού C-C) και την κατανόηση του τρόπου σύνδεσης των μηχανικών ιδιοτήτων του γραφενίου με το γραφίτη και τις ίνες άνθρακα.

Επικοινωνία:
email: tsoukler@iceht.forth.gr