Βιολογικές και ιατρικές επιστήμες

1.«Επιγενετικοί μηχανισμοί φυλετικής πλαστικότητας στον εγκέφαλο ZEBRAFISH»

2.«Γενετικοί προδιαθεσικοί παράγοντες ανάπτυξης συνδρόμου αναπνευστικής δυσχέρειας σε όψιμα πρόωρα νεογνά»

3.«Περιγεννητικοί παράγοντες που συσχετίζονται με την εμφάνιση αλλεργικών νοσημάτων στην παιδική ηλικία»

4.«Μεθοδολογίες μοριακής απεικόνισης με επισημασμένα νανοσωματίδια για τον ποσοτικό προσδιορισμό της χωροχρονικής κατανομής της αγγειογένεσης σε καρκινικούς όγκους»

5.«Ο ρόλος του ενναλακτικού μονοπατιού του NFKB στον μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα (NSCLC)»

6.«Μελέτη εγκεφαλογραφικών ρυθμών ως συμβολή στη φυσιολογία του ύπνου και την παθοφυσιολογία επιληπτικών συνδρόμων»

7.«CASTOR, μια νέα πρωτεϊνη συγγενική του ρυθμιστή του κυτταρικού κύκλου GEMININ: Λειτουργική μελέτη σε ανθρώπινα καρκινικά κύτταρα και ζωικά μοντέλα»

8.«Μελέτη του συμπλόκου αδειοδότησης της αντιγραφής του DNA με μεθόδους λειτουργικής απεικόνισης βιομορίων σε ανθρώπινα κύτταρα και της εμπλοκής αυτού στην καρκινογένεση»

9.«In vivo βιολογική αξιολόγηση σαρτάνων σε πειραματικά μοντέλα της υπέρτασης»

10.«Ρύθμιση της έκφρασης και λειτουργία του θερμοεπαγόμενου γονιδίου HSP27 στη μεσογειακή μύγα CERATITIS CAPITATA»

11.«Διαφορική ρύθμιση της έκφρασης του γονιδίου της ιντερλευκίνης-2 και του ιου HIV-1 από μεταγραφικούς καταστολείς σε παρθενικά και μνημονικά Τ βοηθητικά λεμφοκύτταρα»

12.«Σχεδιασμός, σύνθεση και αποτίμηση βιολογικής δρατσικότητας νέων ινδολικών παραγώγων, ανάλογων φυσικών προϊόντων, ως πιθανοί αναστολείς πρωτεινικών κινασών»

13.«Ανάπτυξη και αξιολόγηση πρωτότυπου συστήματος PET μικρών ζώων συμβατού με ισχυρά μαγνητικά πεδία»

14.«Ταυτοποίηση πρωτεινών που αλληλεπιδρούν με τον αυξητικό παράγοντα πλειοτροπίνη και διερεύνηση του λειτουργικού τους ρόλου»

15.«Μελέτη μονοπατιών μεταγωγής σήματος που ενεργοποιούνται από τον αυξητικό παράγοντα πλειοτροπίνη και επηρεάζουν την κυτταρική μετανάστευση»

16.«Χαρακτηριστικά της φωτοσύνθεσης των πράσινων καρπών: Συσχέτιση με τις ιδιαιτερότητες του εσωτερικού μικρο-περιβάλλοντος και των φωτοπροστατευτικών και μεταβολικών τους αναγκών»

17.«Ο ρόλος του μορίου HLA-G στη μεταμόσχευση του μυελού των οστών»

18.«Παρασκευή, χαρακτηρισμός και δομική μελέτη μέσω πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού του καταλυτικού κέντρου της μεταλλοπρωτεάσης «Θανατηφόρος παράγοντας του Bacillus Anthracis»

19.«Ανάλυση εικόνας και εικονοσειράς με σύγχρονες τεχνικές εκμάθησης πολλαπλότητας δεδομένων»