Ηράκλειτος ΙΙ

Ηράκλειτος ΙΙ

O παρών δικτυακός τόπος έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) – Ερευνητικό Χρηματοδοτούμενο Έργο: Ηράκλειτος ΙΙ . Επένδυση στην κοινωνία της γνώσης μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.

«Πηγές Χρηματοδότησης της έρευνας σε ευρωπαϊκό επίπεδο»

Το ερευνητικό πρόγραμμα «ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ» με Ιδρυματικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Βασίλειο Αναστασόπουλο, διοργανώνει ημερίδα με θέμα «Πηγές Χρηματοδότησης της έρευνας σε ευρωπαϊκό επίπεδο».

Subscribe to Ηράκλειτος II RSS