ΠΕ 1.71

Υποψήφιος Διδάκτορας: Καρανικόλας Νικόλαος

Τίτλος: «Yπολογιστικά ζητήματα στην κοινωνική επιλογή»

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Κακλαμάνης Χρήστος

Τμήμα:Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής

Διάρκεια Υλοποίησης: 01/09/2010 έως 31/08/2013

Περιγραφή:

Η Θεωρία της Κοινωνικής Επιλογής (Social Choice Theory) ασχολείται με το σχεδιασμό και την ανάλυση μεθόδων λήψης αποφάσεων. Μολονότι τα θέματα αυτά έχουν μελετηθεί επί μακρόν στα πλαίσια διαφόρων πεδίων μεταξύ των οποίων και τη Θεωρία Αλγορίθμων και Πολυπλοκότητας (Algorithm and Complexity Theory), οι υπολογιστικές πλευρές τους αναδείχτηκαν και άρχισαν να μελετώνται μόλις πρόσφατα, με έναυσμα κυρίως την εξάπλωση του Διαδικτύου και την αυτοματοποίηση συστημάτων λήψης αποφάσεων (multi-agent systems).

Στα πλαίσια της προτεινόμενης πράξης, θα επιχειρήσουμε μια συστηματική μελέτη επιλεγμένων ζητημάτων της Θεωρίας της Κοινωνικής Επιλογής συνδυάζοντας δυο διαφορετικές προσεγγίσεις της Επιστήμης των Υπολογιστών και χρησιμοποιώντας ως εργαλεία έννοιες και τεχνικές της Θεωρίας Αλγορίθμων και Πολυπλοκότητας και της Αλγοριθμικής Θεωρίας Παιγνίων (Algorithmic Game Theory). Τα αναμενόμενα αποτελέσματα της πράξης περιλαμβάνουν μια σε βάθος κατανόηση των προβλημάτων υπολογισμού που σχετίζονται με προβλήματα σύνθεσης προτιμήσεων και κατανομής πόρων και τη διατύπωση των μαθηματικών προτάσεων που διέπουν την υπολογιστική τους πολυπλοκότητα και τη δομή τους. Εκτός από τη θεωρητική ενασχόληση, θα επιδιώξουμε τη συμπλήρωση των αποτελεσμάτων με την υλοποίηση μεθόδων και την πειραματική μελέτη των αντίστοιχων υπολογιστικών προβλημάτων.

Επικοινωνία:
email: nkaranik@ceid.upatras.gr