ΠΕ 1.97

Υποψήφιος Διδάκτορας: Σουρλά Ευφροσύνη

Τίτλος: «Αποτελεσματικές τεχνικές σχεδιασμού συστημάτων και αλγόριθμοι για έξυπνη επεξεργασία και διαχείριση ιατρικής πληροφορίας με έμφαση στη φροντίδα στο σπίτι»

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Τσακαλίδης Αθανάσιος

Διάρκεια Υλοποίησης: 01/09/2010 έως 31/08/2013

Περιγραφή:

Ο όρος «ηλεκτρονική υγεία» (eHealth) καλύπτει ένα ευρύ φάσμα εργαλείων βασισμένων στις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών που στοχεύουν στην καλύτερη πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία, παρακολούθηση και διαχείριση της υγείας και του τρόπου ζωής.

Η ηλεκτρονική υγεία περιλαμβάνει τη συνεργασία μεταξύ ασθενών και φορέων παροχής υγειονομικών υπηρεσιών, την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ διαφόρων ιδρυμάτων και την επικοινωνία μεταξύ ασθενών ή απασχολουμένων στον τομέα της υγείας. Περιλαμβάνει επίσης δίκτυα πληροφοριών για την υγεία, ηλεκτρονικά μητρώα υγείας, υπηρεσίες τηλεϊατρικής και ατομικά ενδυτά και φορητά επικοινωνούντα συστήματα για την παρακολούθηση και στήριξη των ασθενών. Η ηλεκτρονική υγεία μπορεί να αποφέρει σημαντικά οφέλη σε ολόκληρη την κοινωνία, βελτιώνοντας την πρόσβαση στην παρεχόμενη περίθαλψη καθώς και την ποιότητά της. Επιπλέον, συμβάλλει στην ανάπτυξη συστημάτων υγείας προσανατολισμένων στον πολίτη και στην εν γένει αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα και βιωσιμότητα του τομέα της υγείας.

Στα πλαίσια της παρούσας ερευνητικής πρότασης στόχος είναι να αναπτυχθούν έξυπνοι μηχανισμοί και αποδοτικές τεχνικές (μοντελοποίηση, διαχείριση, αρχιτεκτονική) για το σχεδιασμό εργαλείων και συστημάτων διαχείρισης ιατρικής πληροφορίας, καθώς επίσης και αποτελεσματικές μέθοδοι και αλγόριθμοι που θα επιτρέπουν την έξυπνη επεξεργασία, την αναπαράσταση και οργάνωση ιατρικών και βιολογικών δεδομένων. Στόχο αποτελεί και η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου περιβάλλοντος που θα παρέχει προηγμένες υπηρεσίες υγείας και θα ενοποιεί τους επιμέρους έξυπνους μηχανισμούς και αποδοτικές τεχνικές.

Επικοινωνία:
email: sourla@ceid.upatras.gr