ΠΕ 1.30

Υποψήφιος Διδάκτορας: Αποστολοπούλου Αικατερίνη

Τίτλος: «Εκτίμηση περιβαλλοντικών γεωχημικών συνθηκών της περιοχής του λιμένα Πατρών»

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Βαρνάβας Σωτήριος

Διάρκεια Υλοποίησης: 01/09/2010 έως 31/08/2013

Περιγραφή:
Ο στόχος της παρούσας διατριβής είναι ο καθορισμός των περιβαλλοντικών συνθηκών που επικρατούν στο λιμένα Πατρών και τον περιβάλλοντα χώρο. Ειδικότερα μελετάται η επίδραση της κυκλοφορίας των πλοίων και των συναφών δραστηριοτήτων στο περιβάλλον. Η επίδραση αυτή συνδέεται είτε με απελευθέρωση ρύπων από την καύση των πετρελαιοειδών των πλοίων, είτε με διαταραχή των ιζημάτων του λιμένα και αλλοίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του νερού της θάλασσας.
Η κυκλοφορία πλοίων σε λιμάνια οδηγεί σε διαταραχή της ισορροπίας του περιβάλλοντος (θαλάσσιου και ατμόσφαιρας) και σε απελευθέρωση ρύπων. Το θαλάσσιο περιβάλλον επηρεάζεται σημαντικά λόγω αναμόχλευσης των ιζημάτων του πυθμένα. Η κυκλοφορία των πλοίων με την καύση των πετρελαιοειδών οδηγεί στην απελευθέρωση τοξικών ουσιών και στοιχείων στην ατμόσφαιρα λόγω καύσης των πετρελαιοειδών. Αυτό έχει σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία των κατοίκων της περιοχής.
Για να μελετηθούν οι επιδράσεις αυτές έχουν πραγματοποιηθεί μια σειρά από ερευνητικές εργασίες που ασχολούνται με τη μέτρηση της περιεκτικότητας του αέρα σε σωματίδια και ιδιαίτερα εκείνων που με την εισπνοή τους προκαλούν βλάβες στην υγεία του πληθυσμού. Πραγματοποιήθηκαν επίσης μετρήσεις χαρακτηριστικών παραμέτρων του θαλάσσιου νερού που συνδέονται με την αναμόχλευση των ιζημάτων λόγω ελλιμενισμού και αναχώρησης. Στην εργασία αυτή γίνεται μία ολοκληρωμένη μελέτη όλων των διαταραχών της ισορροπίας που πραγματοποιούνται τόσο στο θαλάσσιο περιβάλλον όσο και στην ατμόσφαιρα.

Επικοινωνία:
email: katerin_apostolopoulou@yahoo.gr