ΠΕ 1.61

Υποψήφιος Διδάκτορας: Αθανασόπουλος Παναγιώτης

Τίτλος: «Φαινόμενα μαγνητο-αντίστασης και μαγνητικές ιδιότητες σε πολυστρωματικά λεπτά φιλμ μαγνητικών υλικών»

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Χρηστίδης Χρήστος

Διάρκεια Υλοποίησης: 01/09/2010 έως 31/08/2013

Τμήμα: Φυσικής

Περιγραφή:
Η διαπίστωση ότι η διάδοση ρεύματος ηλεκτρονίων με πολωμένο-σπιν από μαγνητικά σε μη-μαγνητικά λεπτά στρώματα μετάλλων οδηγεί σε μεγάλες μεταβολές της μαγνητοαντίστασης για μικρής έντασης εξωτερικά επιβαλλόμενο μαγνητικό πεδίο, έδωσε το έναυσμα για την κατασκευή ηλεκτρονικών διατάξεων που εκμεταλλεύονται το φορτίο και το σπιν των ηλεκτρονίων στην λειτουργία τους, δημιουργώντας το αναδυόμενο πεδίο έρευνας και εφαρμογών στον τομέα της μαγνητοηλεκτρονικής (magnetoelectronics ή spintronics).Το αντικείμενο της διατριβής αφορά τη πειραματική μελέτη του Μαγνητο-θερμο-γαλβανικού σήματος για την επίτευξη μεγάλων μεταβολών της μαγνητοαντίστασης σε πολυστρωματικά λεπτά φιλμ και των αντίστοιχων τους μικροηλεκτρονικών διατάξεων, κατασκευάζοντας επαφές μαγνητικών μετάλλων κοβαλτίου (Co) με μη-μαγνητικά λεπτά στρώματα από ημι-μέταλλο Βισμούθιο (Bi).

Επικοινωνία
email: panagathanasopoulos@yahoo.gr