ΠΕ 1.54

Υποψήφιος Διδάκτορας: Λιαρός Νικόλαος

Τίτλος: «Υπερταχεία δυναμική φωτοαπόκριση σε νανοδομημένα υθριδικά υλικά και διατάξει»

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Κουρής Στυλιανός

Διάρκεια Υλοποίησης: 30/06/2011 έως 29/06/2014

Τμήμα: Φυσικής

Περιγραφή:

Επικοινωνία:
email: nliaros@iceht.forth.gr