ΠΕ 1.55

Υποψήφιος Διδάκτορας: Μποτζακάκη Μάρθα

Τίτλος: «Παρασκευή και χαρακτηρισμός υλικών υψηλής διηλεκτρικής σταθεράς σε ημιαγωγούς της ομάδας IV»

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Κροντηράς Χριστόφορος

Διάρκεια Υλοποίησης: 30/06/2011 έως 29/06/2014

Τμήμα: Φυσικής

Περιγραφή:

Επικοινωνία:
email: mpotzakaki@upatras.gr