ΠΕ 1.53

Υποψήφιος Διδάκτορας: Κοτζαγιάννη Μαρία

Τίτλος: «IN-SITU, ταχεία και μη-διαταρακτική διαγνωστική διαδικασιών καύσης και των προϊόντων με φασματοσκοπία πλάσματος επαγόμενου από λέιζερ (LIBS)»

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Κουρής Στυλιανός

Διάρκεια Υλοποίησης: 07/02/2011 έως 06/02/2014

Τμήμα: Φυσικής

Περιγραφή:

Επικοινωνία:
email: mkotzagianni@iceht.forth.gr