ΠΕ 1.46

Υποψήφιος Διδάκτορας: Αθανασέκος Λουκάς

Τίτλος: «Ανάπτυξη και μελέτη μικροδομών με χρήση δέσμης λέιζερ για εφαρμογές φωτονικής»

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Βάϊνος Νικόλαος

Διάρκεια Υλοποίησης: 01/09/2010 έως 31/08/2013

Τμήμα: Επιστήμης των Υλικών

Περιγραφή:
Η παρούσα ερευνητική εργασία αποσκοπεί στον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη μελέτη μικροδομών που δημιουργούνται με τη χρήση δέσμης λέιζερ για εφαρμογές στο πεδίο της φωτονικής. Οι μικροδομές δημιουργούνται με πληθώρα τεχνικών, όπως ολογραφικές μεθόδους, μαλακή λιθογραφία, άμεση χάραξη με δέσμη παλμικού λέιζερ βαθέως υπεριώδους και άμεση εγγραφή με ορατό λέιζερ συνεχούς. Ακολουθεί ο οπτικός χαρακτηρισμός τους με χρήση μικροσκοπίας ( οπτική μικροσκοπία, μικροσκοπία φθορισμού, ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης, ηλεκτρονική μικροσκοπία διέλευσης και μικροσκοπία ατομικής δύναμης). Στη συνέχεια πραγματοποιείται μελέτη των λειτουργικοτήτων των δομών για τη μελλοντική χρήση τους σε διάφορες εφαρμογές φωτονικής, όπως οι οπτικοί αισθητήρες, οι οπτικές μνήμες και άλλες.

Επικοινωνία:
email: athanasekos@upatras.gr