ΠΕ 1.44

Υποψήφιος Διδάκτορας: Συγγούνα Βασιλική

Τίτλος: «Αδρανοποίηση και μεταφορά βιοκολλοειδών σε πορώδη μέσα»

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Χρυσικόπουλος Κωνσταντίνος

Διάρκεια Υλοποίησης: 01/09/2010 έως 31/08/2013

Τμήμα: Πολιτικών Μηχανικών

Περιγραφή:

Επικοινωνία:
email: kikisyg@yahoo.gr