ΠΕ 1.36

Υποψήφιος Διδάκτορας: Αγγελής Ευάγγελος

Τίτλος: «Αξιοποίηση του οργανικού κλάσματος των αστικών στερεών αποβλήτων για παραγωγή βιοκαυσίμων»

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Κορνάρος Μιχάλης

Διάρκεια Υλοποίησης: 01/09/2010 έως 31/08/2013

Περιγραφή:

Παραδοτέα:

Επικοινωνία:
email: eaggel@chemeng.upatras.gr