ΠΕ 1.31

Υποψήφιος Διδάκτορας: Μπεκρή Ελένη

Τίτλος: «Διαχείριση περιβαλλοντικής πληροφορίας λεκανών απορροής ποταμών και λήψη αποφάσεων – εφαρμογή στον Αλφειό ποταμό»

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Γιαννόπουλος Παναγιώτης

Διάρκεια Υλοποίησης: 01/01/2011 έως 31/12/2013

Περιγραφή:

Επικοινωνία:
email: ebekri@upatras.gr