ΠΕ 1.35

Υποψήφιος Διδάκτορας: Δαρειώτη Μαργαρίτα

Τίτλος: «Ολοκληρωμένη διαχείριση αγροκτηνοτροφικών αποβλήτων και φυτικής βιομάζας»

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Κορνάρος Μιχάλης

Διάρκεια Υλοποίησης: 01/09/2010 έως 31/08/2013

Περιγραφή:

Επικοινωνία:
email: margaritad@chemeng.upatras.gr