ΠΕ 1.43

Υποψήφιος Διδάκτορας: Γεωργά Ιωάννα

Τίτλος: «Περιβαλλοντικά ελεγχόμενη οντογενετική και φαινοτυπική πλαστικότητα του ZEBRAFISH, DANIO RERIO (HAMILTON 1822)»

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Φλυτζάνης Κωνσταντίνος

Διάρκεια Υλοποίησης: 01/09/2010 έως 31/08/2013

Τμήμα: Bιολογίας

Περιγραφή:
Σκοπός της διατριβής είναι η μελέτη της περιβαλλοντικά ελεγχόμενης πλαστικότητας του zebrafish σε φαινοτυπικό – οντογενετικό επίπεδο, καθώς και σε μοριακό. Έχουν μελετηθεί τα ακόλουθα: (1) Η συνεπίδραση της θερμοκρασίας και της φωτοπεριόδου πρώιμης ανάπτυξης στην οντογενετική και φαινοτυπική πλαστικότητα (συμπεριλαμβανομένου του φύλου) του zebrafish. (2) Η επίδραση της πληθυσμιακής πυκνότητας στη φαινοτυπική πλαστικότητα (σχήμα σώματος και αναλογία φύλου) του είδους. (3) Η επίδραση της θερμοκρασίας πρώιμης ανάπτυξης (από τη γονιμοποίση μέχρι το ολικό μήκος των ψαριών να φτάσει περίπου τα 14mm) στη φαινοτυπική πλαστικότητα (σχήμα σώματος και αναλογία φύλου) του είδους και στο πρότυπο έκφρασης γονιδίων (gene expression profile) που εμπλέκονται στη διαδικασία του φυλοκαθορισμού και της ανάπτυξης.

Επικοινωνία:
email: igeorga@upatras.gr