«Πηγές Χρηματοδότησης της έρευνας σε ευρωπαϊκό επίπεδο»

Το ερευνητικό πρόγραμμα «ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ» με Ιδρυματικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Βασίλειο Αναστασόπουλο, διοργανώνει ημερίδα με θέμα «Πηγές Χρηματοδότησης της έρευνας σε ευρωπαϊκό επίπεδο».

Οι Υπότροφοι του «ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ του Πανεπιστημίου Πατρών», παρακαλούνται να παρακολουθήσουν την Ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 27 Μαρτίου και ώρα 14:00 στην Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου Πατρών (Κτίριο Α΄) στα πλαίσια του έργου: «Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας –ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ του Πανεπιστημίου Πατρών». Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η παρουσία των Υποψηφίων Διδακτόρων υπάγεται στις συμβατικές τους υποχρεώσεις απέναντι στο πρόγραμμα.

Η παρούσα πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο –ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Εθνικού Στρατηγικού Πλασίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ 2007-2013).